•  
 •  
 •  

Starosta

Ivan Javorček

starostom je deviate volebné obdobie

 • Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca 
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený 
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený 
 • predsedu samosprávneho kraja 
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy 
 • podľa osobitného zákona. 

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia 
 • vykonáva obecnú správu 
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám 
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu 
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené   obecnému zastupiteľstvu. 


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu